Algemene Voorwaarden

Inleiding   

Sinergy is een eenmanszaak van P.J. de Roo gevestigd Hortensialaan 40, 4661TD Halsteren, opgericht naar Nederlands recht die zich bezig houdt met het verlenen van duurzaam technisch en commercieel advies.   

Artikel 1   

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd  ten behoeve van een opdrachtgever door Adviesbureau Sinergy, haar    werknemers, en alle personen voor wiens handelen of nalaten Adviesbureau Sinergy aansprakelijk zou kunnen zijn.   
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel afgeweken worden bij voorafgaande schriftelijke instemming van Adviesbureau Sinergy, al dan niet in de vorm van   een Overeenkomst. De voorwaarden worden door middel van een website www.sinergyadvise.nl openbaar toegankelijk gemaakt.   
 3. Alle opdrachten komen tot stand met Adviesbureau Sinergy als zodanig.   

Artikel 2   

 1. Iedere aansprakelijkheid van Adviesbureau Sinergy, ontstaan door de uitvoering van een aan haar verleende opdracht, zal in ieder geval beperkt zijn tot het    bedrag dat door de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Adviesbureau Sinergy voor het desbetreffende geval uitbetaald zal worden, vermeerderd met    het eigen risico van deze aansprakelijkheidsverzekering.   
 2. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.   
 3. Mocht het gestelde in Artikel 2.a niet van toepassing zijn, dan zal de aansprakelijkheid van Adviesbureau Sinergy in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de   voor de verleende diensten aangeboden factuur.   
 4. Enkel de opdrachtgever kan Adviesbureau Sinergy aansprakelijk stellen. Derden kunnen in geen geval aan de inhoud of uitvoering van de werkzaamheden   rechten ontlenen.   
 5. De opdrachtgever zal  te allen tijde Adviesbureau Sinergy en haar werknemers vrijwaren tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben door    of in verband met de door Adviesbureau Sinergy uitgevoerde werkzaamheden.   
 6. Adviesbureau Sinergy zal in geen geval aansprakelijk zijn door schade, veroorzaakt door of ontstaan uit iedere vorm van terrorisme en/of sabotage met   terroristisch oogmerk, zoals gedefinieerd in de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van Adviesbureau Sinergy.   

Hiervan uitgezonderd is die schade welke door de aansprakelijkheidsverzekering van Adviesbureau Sinergy gedekt wordt op basis van de daarin opgenomen                   NHT-­‐clausules.   

Artikel 3   

 1. Adviesbureau Sinergy werkt op basis van uurtarieven en reiskostenvergoeding alsmede vaste prijsafspraken, welke op regelmatige basis doch uiterlijk maandelijks    gedeclareerd zullen worden. Op verzoek van de opdrachtgever kan tussentijds gedeclareerd worden.   
 2. Adviesbureau Sinergy behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen tijdens de uitvoering van een opdracht. Indien de wijziging een verhoging van   meer dan 10% inhoudt of binnen twee maanden na het verlenen van de opdracht plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht om binnen 30 dagen na verzenden    van de eerste factuur met de verhoogde tarieven de opdracht te ontbinden.   
 3. Alle door Adviesbureau Sinergy verstuurde facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan zijn. Bij niet-­‐betaling binnen deze termijn is de   opdrachtgever in verzuim. Adviesbureau Sinergy behoudt zich het recht voor om in dat geval alle wettelijke stappen te ondernemen teneinde betaling van het   verschuldigde te verzekeren; alle hiervoor gemaakte kosten als ook de wettelijke rente over het verschuldigde, komen voor rekening van de opdrachtgever.   

Artikel 4   

Alle bij de uitvoering van de werkzaamheden ontstane Intellectuele Eigendomsrechten blijven het eigendom van Adviesbureau Sinergy, tenzij vóór het begin van   de werkzaamheden anders is overeengekomen.   

Artikel 5   

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en iedere opdracht verleend door opdrachtgever aan Adviesbureau Sinergy is Nederlands recht van toepassing.   
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank welke bevoegd is binnen het arrondissement waar Adviesbureau Sinergy is gevestigd.   
 3. In het geval dat deze Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden gesteld door de opdrachtgever conflicteren, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.   

 

Sinergy | Hortensialaan 40 | 4661 TD Halsteren | KVK 69590753 | BTW NL 0321.44.040.B.02 | NL73 INGB 0003 6834 45

Gedeponeerd door Sinergy te Halsteren, d.d. 13-09-2017

× Stel direct uw vraag!